Piątek 29.04.2016

  Piątek 29.04.2016

  Statut przedszkola

  Statut

     PierwszegoNiepublicznego

         Przedszkola w Wałbrzychu

   

   

                            § 1

                 Postanowienia ogólne

   

  1. Nazwa placówki

  Pierwsze Niepubliczne Przedszkole sc Biegalska Cz. Węglowska G.

  1. Osoba prowadząca

  Czesława Biegalska i Grażyna Węglowska

  W dalszej części Statutu Pierwsze Niepubliczne Przedszkole jest zwane „przedszkolem”, a spółka cywilna Biegalska Cz. Węglowska G. zwana jest

  prowadzącym przedszkole”.

  1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole:

  Pierwsze Niepubliczne Przedszkole

  NIP 886-22-63-670

  REGON 890584463

  1. Podstawa prawna działania przedszkola:

  Przedszkole działa w ramach obowiązujących przepisów i Statutu.

   

   

  § 2

   

  Cele i z adania przedszkola

   

  1. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowywanie w zakresie Podstawy

  Programowej.

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z: Ustawy z 7 września

  1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.), w

  szczególności Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie

  oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2007 nr 80, poz.

  542).

  1. Celem przedszkola jest:

  1. objęcie opieką wszystkich wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa;

  2. zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka;

  3. wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków;

  4. inicjowanie procesów rozwojowych dziecka;

  5. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;

  6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z Podstawą Programową opracowaną przez MEN;

  7. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

  8. kreowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i lokalnych.

  4. Do zadań przedszkola należy:

  1. pomoc rodzicom w opiece nad dzieckiem w czasie ich pracy;

  2. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

  3. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną;

  4. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;

  5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

  6. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

  7. współpraca z psychologiem, logopedą etc., w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej;

  8. w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.

  1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na

  życzenie rodziców przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewniona opiekę nauczyciela – wychowawcy grupy.

  1. Każda grupa dzieci powierzona jest powierzona opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku.

  2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie za sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

  3. W trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki), zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła.

  4. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.

  5. Dzieci mogą być również odbierana przez osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.

  6. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

   

  § 3

   

                Organa przedszkola i ich kompetencje

   

  1.      Prowadzący przedszkole – dyrektor i z-c dyrektora:

   1. odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi;

   2. podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników;

   3. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników;

   4. sprawuje nadzór pedagogiczny;

   5. reprezentuje placówkę na zewnątrz.

  2.    Rada Pedagogiczna:

   1. w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;

   2. Rada działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem zgodnym ze Statutem.

  3.   Rada Rodziców:

   1. w przedszkolu może działać reprezentacja rodziców;

   2. rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo – dydaktycznych, współdziałają z dyrektorem w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu;

   3. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola, w skład w której wchodzą (po jednym) przedstawiciele rodziców każdego oddziału;

   4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

   

  § 4

                             Organizacja przedszkola

   

  1. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 90.

  2. W przedszkolu są 3 oddziały.

  3. Podstawą do zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zapisu dziecka”.

  4. Kryterium przyjęć stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.

  5. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na jeden rok.

  6. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych samodzielnych w zakresie podstawowej samoobsługi.

  7. Jeden oddział może liczyć do 30 dzieci.

  8. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  9. Przedszkole czynnej jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

  10. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

   

   

   

  § 5

   

              Wychowankowie

   

  1.     Przedszkole respektuje prawa dziecka do:

   1. akceptacji takim jakim jest;

   2. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;

   3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

   4. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”;

   5. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;

   6. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;

   7. aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;

   8. wspólnoty i solidarności w grupie;

   9. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

   10. komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

   11. badania i eksperymentowania;

   12. różnorodności doświadczeń;

   13. nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;

   14. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;

   15. przebywania w ramach swoich możliwości tam, gdzie chce;

   16. wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji preferencjom;

   17. zdrowego żywienia;

   18. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

  2.    Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

   1. aktywności, twórczości, eksperymentowania;

   2. samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;

   3. zaradności wobec sytuacji problemowych;

   4. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

   5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacja siebie i innych;

   6. tolerancji, otwartości wobec innych;

   7. przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.

   

   

  § 6

   

            Rodzice wychowanków

   

  1.      Rodzice mają prawo do:

   1. znajomości zadań dydaktyczno – wychowawczych;

   2. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń;

   3. uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;

   4. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;

   5. wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;

   6. pobytu z dzieckiem w przedszkolu w fazie adaptacji;

   7. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci;

   8. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

   

   

   

  § 7

   

  Pracownicy

   

  1. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

  2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu pracy.

  3. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

  4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

  5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

  6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

  7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy do nauczycieli prowadzących oddział oraz ustaleń wewnętrznych.

  8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.

  9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

  10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.

  11. Każdemu pracownikowi obsługi powierza się określony zakres obowiązków.

   

   

  § 8

   

   

                                            Finanse

   

  1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

   1. z opłat wnoszonych przez rodziców;

   2. z dotacji Gminy Wałbrzych;

   3. z innych źródeł.

  2. Czesne wnoszone przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.

  3. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

   

   

  § 9

   

                                         Przepisy końcowe

   

  1. Rozwiązanie umowy edukacyjnej:

   1. rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z zachowaniem pkt.3 § 8 Statutu;

   2. przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej szczególnie w braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, z zachowaniem procedury postępowania:

    1. poinformowanie pisemne rodziców;

    2. w skrajnych przypadkach rozwiązanie umowy.

  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

  3. Księgowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.

   

  § 10

   

  Statut wchodzi w życie z dniem     uchwalenia

   

   

  Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 16 luty 2016 roku.

  Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 16 lutego 2016 roku.

   

   

   

   

   

   

   

  Wiadomości

  Kontakt

  • Pierwsze Niepubliczne Przedszkole s.c. w Wałbrzychu
   Pierwsze Niepubliczne Przedszkole s.c. w Wałbrzychu, ul. Grodzka 13 budynek A
  • 74 664 88 00, 699 955 102

  Galeria zdjęć